do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulaminem”) określa zasady działania oraz warunki korzystania przez osoby fizyczne (dalej zwane: „Użytkownikami”) z witryny internetowej www.buywine.pl (dalej zwana: „Witryną”) będącej własnością Buy Wine Sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000887581, REGON: 388358904, NIP: 7831832209 o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000 zł.

 2. Witryna służy do prezentacji towarów oraz usług (np.: szkoleń czy warsztatów) znajdujących się w ofercie Buy Wine Sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej 75e (dalej zwanej „Sprzedawcą”), do zamieszczania treści edukacyjnych dotyczących win (np.: regionów winiarskich, gatunków winogron, metod produkcji wina) oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, innych produktów spożywczych i akcesoriów związanych z konsumpcją i podawaniem wina, a także do składania i ewidencjonowania zamówień przez Użytkowników.

 3. Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

 4. Wyłącznym miejscem zawierania umów sprzedaży jest stacjonarny sklep Buy Wine Sp. z o.o. położony w Puszczykowie 62-040, przy ul. Poznańskiej 75e.

 5. Buy Wine Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenie z dnia 5.05.2021 o numerze H/B/13/2021 na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, wydane przez Burmistrza Miasta Puszczykowa na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania funkcjonalności witryny dla Użytkowników niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności do osób które podały nieprawdziwe dane osobowe, przede wszystkim dotyczące ich pełnoletności oraz do osób naruszających prawa innych Użytkowników, osób trzecich, Sprzedawcy.
 1. Do pełnego korzystania z usług oferowanych przez Witrynę niezbędne jest:
  a) posiadanie urządzeń (także mobilnych) umożliwiające dostęp do witryn internetowych,
  b) posiadania przeglądarki witryn internetowych (zalecamy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików „cookies”),
  c) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail,
  d) dostęp do sieci internet.

§ 2 Warunki dokonywania zamówień

 1. W celu dokonania zamówienia poprzez Witrynę, niezbędne jest podanie przez Użytkownika wymaganych danych, zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja, zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności dostępnej na Witrynie i jej akceptacja oraz oświadczenie o byciu pełnoletnim.
 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego na Witrynie. Zamówienia mogą być również składane telefonicznie, wyłącznie pod numerem +48 660 752 448 oraz mailowo pod adresem sklep@buywine.pl. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie zamówień składanych za pośrednictwem Witryny, telefonicznie lub mailowo są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy stacjonarnym sklepie „Buy Wine” znajdującym się w Puszczykowie 62-040, przy ul. Poznańskiej 75e.

 2. Potwierdzenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego towaru lub usługi przez osobę pełnoletnią. Złożenie zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Użytkownika, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Użytkownika Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Użytkownika w formularzu zamówienia. W razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o osobiste przybycie Użytkownika do stacjonarnego sklepu „Buy Wine”.

 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedażowy w postaci fiskalnego paragonu lub faktury VAT.

 4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik (zarówno kupujący jako gość jak i jako zarejestrowany Użytkownik) otrzymuje potwierdzenie takiego zamówienia drogą mailową. Sprzedawca zobowiązany jest do wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego od momentu otrzymania zamówienia. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w pierwszym kolejnym dniu roboczym. W razie niepotwierdzenia zamówienia w tym terminie, Użytkownik nie jest nim już związany.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia gdy:

  a) towar nie jest dostępny w magazynie Sprzedawcy,
  b) podane przez Użytkownika dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości,
  c) Użytkownik nie odebrał towarów objętych poprzednim zamówieniem,
  d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych towarów oraz usług i wartości zamówień. Użytkownik zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Użytkownika zamówienia.

 3. Użytkownik otrzymuje podsumowanie swojego zamówienia drogą mailową, wraz z kosztami przesyłki. Koszty przesyłki naliczane są według ustalonego cennika, który opublikowany jest na Witrynie w zakładce „Odbiór osobisty i dostawy”.

 4. Sprzedawca jest uprawniona do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Użytkownikiem gdy:

  a) występują wątpliwości dotyczących danych teleadresowych użytkownika,
  b) występują wątpliwości dotyczące zamówienia,
  c) brakuje towaru w magazynie, w celu zaproponowania innego towaru,
  d) występują wątpliwości co do pełnoletności Użytkownika,
  e) spodziewane są opóźnienia w realizacji zamówienia, w celu poinformowania Użytkownika o tym fakcie.

 5. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie danych teleadresowych, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do konta Użytkownika.

§ 3 Ceny towarów i usług oraz formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy towarze lub usłudze w chwili składania zamówienia. Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez firmę kurierską zgodnie z cennikiem podanym na Witrynie.

 2. Całkowita wartość zamówienia prezentowana jest na Witrynie przed zaakceptowaniem przez Użytkownika skompletowanego zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych towarów i usług jak też koszty dostawy, jeżeli Użytkownik wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Użytkownika formą płatności.

 3. Użytkownik dokona płatności za swoje zamówienie w następujący sposób:

  a) osobiście gotówką, kartą lub Blikiem przy odbiorze osobistym w sklepie „Buy Wine” w Puszczykowie 62-040, przy ul. Poznańskiej 75e,
  b) za pobraniem, czyli osobiście gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę),
  c) przelewem na konto bankowe Buy Wine Sp. z o.o., nr rachunku: Mbank 37 1140 2004 0000 3202 8103 0133 (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty za złożone zamówienie),
  d) płatnością internetową Przelewy24.pl - karta, przelew bankowy, Blik. (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty za złożone zamówienie).

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

 5. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub na życzenie Użytkownika fakturę VAT. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przesłanie paragonu lub faktury VAT w elektronicznej wersji na adres e-mail, z którego dokonał zamówienia.

 6. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi stosowny dokument korygujący.

 7. Użytkownik ma prawo do korzystania z rabatów na zakup towarów poprzez użycie kodów rabatowych, które otrzymał od Sprzedawcy. Kody rabatowe obowiązują na wszystkie produkty z wyłączeniem kategorii Wydarzenia oraz Akcesoria. Użytkownik może użyć każdy kod rabatowy jeden raz. Rabaty z kodów rabatowych nie łączą się z innymi promocjami.

§ 4 Odbiór własny towaru lub inna forma odbioru

 1. Użytkownik zobowiązuje się do odbioru swojego towaru w sklepie „Buy Wine” znajdującym się w Puszczykowie 62-040, przy ul. Poznańskiej 75e w dni robocze w godzinach 10:00-20:00, w soboty w godzinach 10:00-16:00. Użytkownik uprawniony jest do odbioru towaru osobiście lub przy pomocy pełnoletniej, upoważnionej do tego osoby. Wybierając wysyłkę kurierską Użytkownik upoważnia kuriera lub inną osobę do odbioru w swoim imieniu towaru ze sklepu „Buy Wine” w Puszczykowie 62-040, przy ul. Poznańskiej 75e.

 2. Upoważniona osoba dokonująca odbioru towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru towaru. Sprzedawca zastrzega, że towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej towar.

 3. W przypadku wybrania przez Użytkownika opcji odbioru towaru przez kuriera, wydanie towaru Użytkownikowi następuje z chwilą przekazania towaru upoważnionemu do odbioru kurierowi.

 4. Osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Użytkownikowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej towar.

 5. Dostawy realizowane są poprzez zewnętrzną firmę kurierską zgodnie z świadczonymi przez nich usługami kurierskimi. Koszt dostawy został opisany na Witrynie w zakładce „Odbiór osobisty i dostawy”, a także jest wskazany Użytkownikowi w każdym podsumowaniu zamówienia.

 6. W sytuacji, w której towar nie zostanie odebrany w terminie 6 dni roboczych, pomimo próby kontaktu z Użytkownikiem, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, za uprzednim poinformowaniem o tym Użytkownika (drogą mailową lub telefoniczną).

 7. Dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej realizowane są na adres Użytkownika w Polsce, wskazany w formularzu zamówienia, w terminie 48 godzin od momentu ich nadania przez Sprzedawcę (nadanie paczki następuje w dni robocze). Nadanie paczki przez Sprzedawcę następuje maksymalnie w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od momentu złożenia zamówienia za pobraniem lub zaksięgowania wpłaty za zamówienie.

 8. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

 9. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) lub jeżeli towar uległ uszkodzeniu, Użytkownik powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

 10. W przypadku nieobecności Użytkownika lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki podczas próby podjęcia dostawy przez kuriera, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Użytkownik pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt takiej wtórnej dostawy będzie odpowiadać kwocie dostawy podanej przy zamówieniu.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

 2. Użytkownik niebędący konsumentem (prowadzący działalność gospodarczą), który zawiera umowę ze Sprzedawcą, ale ta umowa nie ma charakteru zawodowego, gdyż nie dotyczy branży w której specjalizuje się kupujący, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

 3. Aby skutecznie odstąpić od umowy, wystarczy wysłać do Sprzedawcy oświadczenia, przed upływem terminów wskazanych w §5 p. 1 i 2.  Formularz oświadczenia można pobrać z Witryny w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

 4. Niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, a najpóźniej w terminie 30 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Użytkownik ma obowiązek zwrócić towar. Zwrot może nastąpić osobiście do sklepu „Buy Wine” w Puszczykowie 62-040, przy ul. Poznańskiej 75e w dni robocze w godzinach 10:00-20:00, w soboty w godzinach 10:00-16:00 lub poprzez odesłanie towaru na ten sam adres. Użytkownik ponosi koszt przesyłki zwrotnej.

 5. Użytkownik odsyłając towar winien dołożyć staranności w kwestii należytego opakowania zwracanego towaru. Najlepiej korzystając z opakowania, w którym dostarczono do Użytkownika towar. Wraz z przesyłką Użytkownik powinien odesłać dowód zakupu towaru lub w inny sposób udokumentować fakt zakupu w sklepie Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca zwróci płatność Użytkownikowi w terminie 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu, jednakże jest uprawniona do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Użytkownika zwrotu towaru, którego dotyczy odstąpienie od umowy.

 7. Zwrot płatności zostanie dokonany na konto jakiego użył Użytkownik przy pierwotnej płatności za zamówienie, chyba że poprosił o inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 8. Przed odstąpieniem od umowy, Użytkownik nie powinien korzystać z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności. W przeciwnym razie Użytkownik będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie jego wartości.

 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do towarów, które zostały przez Użytkownika otwarte, a tym samym:

  a) produktów dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych,
  b) produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży jeżeli w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, Użytkownik nie dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem, za uprzednim poinformowaniem o tym Użytkownika.

§ 6 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji.

 2. W celu rozpatrzenia reklamacji, w zależności od rodzaju wadliwości, Użytkownik dostarczy towar do sklepu „Buy Wine” wraz z dowodem zakupu lub uzasadni reklamację drogą mailową albo telefoniczną (przykładowo popierając ją dowodami fotograficznymi).

 3. W sytuacji konieczności odesłania towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca prześle Użytkownikowi drogą mailową dokumenty niezbędne do nadania przesyłki (list przewozowy) i zleci na swój koszt zewnętrznej firmie kurierskiej odbiór towaru od Użytkownika, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem terminu odbioru towaru. Użytkownik odsyłając towar winien dołożyć staranności w kwestii należytego opakowania zwracanego towaru. Najlepiej korzystając z opakowania, w którym dostarczono do Użytkownika towar.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia jej przez Użytkownika.

 5. Decyzja dotycząca rozpatrzenia reklamacji będzie przekazana Użytkownikowi telefonicznie lub drogą mailową, zgodnie z danymi podanymi przez Użytkownika w zamówieniu.

 6. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca wymieni towar na nowy lub zaproponuje inny rodzaj rekompensaty.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Buy Wine Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i komentarzy umieszczonych przez Użytkowników na Witrynie, które wyrażają ich subiektywne zdanie.

 2. Buy Wine Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich wulgarnych komentarzy i komentarzy przekazujących bezprawne treści oraz naruszających interes osób trzecich.

 3. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Witrynie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Witrynie.

 4. Buy Wine Sp. z o.o. po dokonanych zakupach w Witrynie wysyła do Użytkownika wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Buy Wine Sp. z o.o. dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii, Buy Wine Sp. z o.o. ponawia wysyłkę zaproszenia.

 5. Opinia może być wystawiona jedynie przez Użytkownika, który dokonał zakupów w Witrynie.

 6. Wystawione przez Użytkownika opinie są publikowane przez Buy Wine Sp. z o.o. w Witrynie oraz wizytówce na stronie www.trustmate.io.

 7. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Użytkownik do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Buy Wine Sp. z o.o., czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Buy Wine Sp. z o.o. lub osób trzecich.

 8. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Witrynie. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także Buy Wine Sp. z o.o. ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

 9. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 10. Buy Wine Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Witryny w związku z pracami technicznymi lub innymi okolicznościami powodującymi niewłaściwe funkcjonowanie Witryny. Użytkownicy zostaną o takim fakcie poinformowani stosowną informacją umieszczoną na stronie internetowej.

§ 8 Rozwiązywanie sporów z Użytkownikami

 1. Użytkownik na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. ma prawo do pozasądowego rozwiązywaniu sporów konsumencki. Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu (https://poznan.wiih.gov.pl/) mieści się w Poznaniu 61-745, przy ul. Marcinkowskiego 3. Stosowny wniosek można pobrać na stronie internetowej https://poznan.wiih.gov.pl/wniosek-o-wszczecie-postepowania-polubownego/.

 2. W razie niemożności rozwiązania sporu na drodze polubownej, wszelkie spory związane z korzystaniem z Witryny Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu, według właściwości ogólnej.

§ 9 Dane osobowe Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Witryny jest Buy Wine Sp. z o.o..

 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Buy Wine Sp. z o.o. znajdują się w „Polityce prywatności” dostępnej na Witrynie.

§ 9 Prawa autorskie

 1. Witryna internetowa buywine.pl jest chroniona prawem autorskim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są, dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Buy Wine Sp. z o.o., reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej buywine.pl., o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

 2. Usługodawca udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej buywine.pl wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

 2. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie Sprzedawca poinformuje Użytkowników poprzez odpowiedni komunikat na Witrynie lub drogą mailową. Zmiana regulaminu będzie wymagała akceptacji Użytkownika przed złożeniem przez Użytkownika zamówienia. Zmieniony Regulamin ma moc wiążącą, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl