do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin Programu lojanościowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania programu lojalnościowego Smak Wina (dalej zwanego „Programem Smak wina”), którego organizatorem jest Buy Wine Sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000887581, REGON: 388358904, NIP: 7831832209 o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000 zł (dalej zwana „Organizatorem”).

 2. Program Smak wina prowadzony jest na witrynie internetowej www.buywine.pl (dalej zwanej „Witryną”).

 3. Celem Programu Smak wina jest promocja Witryny oraz produktów na niej oferowanych. 

 4. Uczestnikiem Programu Smak wina jest każda osoba fizyczna (dalej zwana „Uczestnikiem”), która założyła konto klienta (zwane dalej „Kontem”) w Witrynie.  

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Smak wina w dowolnym momencie, bez konieczności uzasadniania decyzji. Organizator powiadomi o tym Uczestników, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Witrynie oraz poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany, podczas zakładania Konta, przez Uczestnika adres kontaktowy.

  § 2 Warunki uczestnictwa w Programie Smak wina

 1. Program Smak wina przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Smak wina poprzez złożenie oświadczenia o usunięciu Konta. Oświadczenie takie można złożyć mailowo na adres: sklep@buywine.pl.

 3. Usunięcie Konta w wyniku złożenia oświadczenia przez Uczestnika, wiąże się z utratą zebranych przez Uczestnika punktów za złożone zamówienia na towary.

 4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Programie Smak wina Uczestnika, który narusza warunki Regulaminu. Organizator może zablokować Konto Uczestnika, jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia naruszenia Regulaminu, do czasu wyjaśnienia przez Uczestnika sytuacji. W celu wyjaśnienia wątpliwości Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonu.

 5. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Programie Smak wina na inną osobę.
 1. Jeden adres mailowy Uczestnika może być wykorzystany do założenia tylko jednego Konta.

  § 3 Zasady Programu 

 1. Uczestnik za złożenie zamówienia na towary poprzez Witrynę otrzymuje wirtualne punkty (zwane dalej „Punktami”). Stosownie do liczby zebranych Punktów, Uczestnikowi przysługuje odpowiedni rabatu na kolejne towary zamówione w Witrynie.  

 2. Uczestnik może otrzymywać Punkty wyłącznie za zamówienia złożone poprzez Witrynę i po zalogowaniu się do swojego Konta.

 3. Wszystkie złożone przez Uczestnika zamówienia po zalogowaniu się do Konta, są automatycznie zapisywane. Historia zamówień jest dostępna w Panelu Klienta.  

 4. Za złożenie i opłacenie zamówienia, zgodnie z warunkami Regulaminu, Uczestnik otrzyma na swoje Konto 10 Punktów za każde 100 zł wartości tego zamówienia.  

 5. Punkty naliczane są automatycznie po zmianie statusu zamówienia na „opłacone”.

 6. Uczestnik traci Punkty, gdy zamówienie zostanie anulowane lub nastąpi odstąpienie od umowy, zgodnie z Regulaminem Witryny.

 7. Uczestnik uzyskuje rabat na zamówione towary po zgromadzeniu Punktów:
  a) 50 Punktów – rabat 4%,
  b) 150 Punktów – rabat 6%,
  c) 300 Punktów – rabat 8%.

 8. Rabat naliczany jest automatycznie przy każdych złożonych zamówieniach, po zalogowaniu się Uczestnika do swojego Konta.

 9. Zgromadzone Punkty wygasają po upływie 180 dni od dnia ich zapisania na Koncie Uczestnika, jeśli Uczestnik w tym czasie nie złożył zamówienia na towary. Każde kolejne zamówienie przedłuża ważność Punktów o 180 dni.

 10. Po zalogowaniu się na Koncie, Uczestnik może sprawdzić liczbę zgromadzonych Punktów oraz aktualny procentowy rabat. 

 11. Organizator może wprowadzać dodatkowe promocje lub rabaty niezwiązane z Programem Smak wina, z których skorzystanie może wyłączać możliwość gromadzenia Punktów lub skorzystania z rabatu wynikającego ze zgromadzonych Punktów.

 12. Rabat ma zastosowanie do składanych zamówień na produkty poprzez Witrynę. Rabat nie obejmuje kosztów wysyłki.

 13. W celu uzyskania rabatu nie można sumować Punktów znajdujących się na różnych Kontach Uczestników. 

  § 4 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zasad funkcjonowania Programu Smak wina można zgłaszać mailowo na adres e-mail: sklep@buywine.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. 

  § 5 Dane osobowe Uczestników

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Smak wina jest Buy Wine Sp. z o.o..

 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Buy Wine Sp. z o.o. znajdują się w „Polityce prywatności” dostępnej na Witrynie.

 3. Uczestnik powinien niezwłocznie informować Organizatora o zmianie danych osobowych przekazanych podczas założenia Konta. Zmiany danych można dokonać po zalogowaniu się do Konta Uczestnika na Witrynie.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

 2. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie Organizator poinformuje Uczestników poprzez odpowiedni komunikat na Witrynie lub drogą mailową. Zmieniony Regulamin ma moc wiążącą, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 Kwietnia 2024r.. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl